Lamello
Verbindungstechnik
Lamello

Algemene verkoopsvoorwaarden (AVV) van de onderneming Lamello nv

Versie 03-08-2015

Artikel I: algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor de bestaande juridische banden tussen de onderneming Lamello nv (hierna genaamd ‘leverancier’) en de koper, en dit voor alle offertes, leveringen en/of andere diensten van de leverancier (hierna genaamd ‘leveringen’). Om geldig te zijn, moeten de algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden door de leverancier. De omvang van de levering wordt bepaald via schriftelijke en eensluidende goedkeuring van beide partijen.
 2. De offertes van de leverancier houden geen verplichtingen in, voor zover er geen tegenstrijdige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. De leverancier behoudt het totale eigendomsrecht en copyright voor alle documenten die ter beschikking worden gesteld, zoals offertes, schetsen en andere documenten (hierna genaamd ‘documenten’). De documenten mogen slechts ter beschikking worden gesteld van derden na voorafgaande goedkeuring van de leverancier, en moeten aan de leverancier worden terugbezorgd zodra hij dat eist en indien het contract hem niet werd toegekend.
 4. Voor elke aanvaarding van bestellingen, alsook voor wijzigingen aan het contract, de garanties of de aanvullende overeenkomsten (ook via een contractuele wijziging van de schriftelijke vorm) is de schriftelijke goedkeuring van de leverancier vereist. Enkel de inhoud van deze bevestiging is doorslaggevend. Tegenstrijdige en complementaire overeenkomsten dienen schriftelijk te gebeuren. Een schriftelijke bevestiging van de leverancier verleent rechtsgeldigheid aan mondeling gesloten overeenkomsten. Indien er geen schriftelijke bevestiging plaatsvond, is er toch sprake van een overeenkomst aan de onderhavige voorwaarden op het moment dat de goederen aan de koper worden geleverd.
 5. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan voor zover dit mogelijk is voor de koper.
 6. Het begrip ‘Recht op schadevergoedingen’ in deze AVV omvat ook het recht op schadevergoedingen voor nutteloze toepassingen.

Artikel II: prijzen, betalingsvoorwaarden en prijsverhogingen

 1. De vastgestelde prijzen moeten, behoudens andersluidend akkoord, beschouwd worden als affabriekprijzen, zonder de verpakking. Voor zover de leverancier de koper – handelaar in de zin van de wet – een offerte of een orderbevestiging overhandigt, is de geldende belasting op de toegevoegde waarde niet inbegrepen in de vermelde prijzen.
 2. Alle betalingen moeten gebeuren conform de bereikte overeenkomst. Indien de vervaldatum vastgesteld werd volgens de kalender, wordt de koper beschouwd als laattijdige betaler vanaf de dag die volgt op de vervaldatum, zelfs als er geen aanmaning werd verstuurd. De betalingen moeten franco via de bank van de leverancier worden uitgevoerd.
 3. De koper kan enkel vorderingen instellen als ze onbetwistbaar of juridisch gegrond zijn.

Artikel III: eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen (voorbehouden goederen) blijven eigendom van de leverancier, totdat de koper alle bepalingen van de overeenkomst heeft vervuld. Indien alle verzekeringsaanspraken ten laste vallen van de leverancier en het bedrag van alle verzekerde vorderingen hoger is dan 20 %, draagt de leverancier de verzekeringsaanspraken over op de koper, indien deze dat vraagt; de leverancier behoudt zich het recht voor om de verzekeringsaanspraken die hij afstaat, vrij te kiezen.
 2. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden over te gaan tot inpandgeving of trustvorming en is wederverkoop slechts toegestaan aan detailhandelaars volgens de normale gang van zaken en enkel op voorwaarde dat de detailhandelaar door zijn klant betaald wordt of dat hij het voorbehoud maakt dat de klant het eigendom slechts zal verwerven vanaf het ogenblik dat deze zijn betaling heeft verricht.
 3. Als de koper voorbehouden goederen doorverkoopt, draagt hij daardoor uit veiligheid onmiddellijk zijn toekomstige vorderingen die het gevolg zijn van de wederverkoop aan de klanten, over op de leverancier, met alle bijhorende rechten, inclusief de eventuele saldovorderingen, zonder dat het nodig is om hiervoor specifieke extra verantwoording af te leggen. Indien de voorbehouden goederen overgedragen worden in combinatie met andere goederen, en zonder dat er een eenheidsprijs voor de voorbehouden goederen werd bepaald, draagt de koper het overeenkomstige deel van de vordering ten opzichte van de totale prijs die overeenstemt met de prijs van de voorbehouden goederen, zoals deze gefactureerd werd door de leverancier, over aan de leverancier
 4. a. De koper mag de voorbehouden goederen omzetten, vermengen met of verwerken in andere goederen. De omzetting wordt uitgevoerd door de leverancier. De koper bewaart de nieuwe goederen die hij van de leverancier heeft ontvangen, met alle toewijding van een normale handelaar. De nieuwe goederen worden beschouwd als voorbehouden goederen.

  b. De leverancier en de koper verklaren zich akkoord met het feit dat, in geval van natrekking of vermenging met goederen die geen eigendom zijn van de leverancier, de leverancier in ieder geval het mede-eigendom verwerft over de nieuwe goederen, voor dat deel dat het resultaat is van de verhouding van de waarde van de verwerkte of vermengde voorbehouden goederen ten opzichte van de waarde van de rest van de goederen, op het ogenblik van de natrekking of de vermenging. De nieuwe goederen worden in die mate beschouwd als voorbehouden goederen.

  c. De betaling met betrekking tot de overdracht van schuldvordering conform punt 3, is ook van toepassing op de nieuwe goederen. De overdracht van schuldvordering geldt echter slechts voor het door de leverancier gefactureerde bedrag van de voorbehouden goederen die omgezet, verwerkt of vermengd werden.

  d. Indien de koper de voorbehouden goederen verwerkt in roerende of onroerende goederen, draagt hij, zonder dat er een andere specifieke verantwoording vereist is, eveneens de hem toekomende schuldvordering die geldt als vergoeding voor de natrekking, met alle bijhorende rechten, als garantie over, naargelang de verhouding van de waarde van de verwerkte goederen tegenover de andere verwerkte goederen, op het ogenblik van de verwerking.

 5. De koper heeft, tot wederopzegging, de toestemming om de overgedragen vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop, te innen. De leverancier kan de toestemming om de vorderingen te innen herroepen omwille van belangrijke redenen, onder meer in geval van betalingsachterstand, staking van betaling, opening van een insolventieprocedure, protest met betrekking tot wisselbrieven of gerechtvaardigde elementen die erop wijzen dat de klant te veel schulden heeft of waarschijnlijk niet zal kunnen betalen. De leverancier kan bovendien, na voorafgaande verwittiging en na een passende termijn te hebben gerespecteerd, de overdracht uit veiligheid openbaar maken, de overgedragen schuldvorderingen vereffenen en eisen dat de koper de overdracht naar de klant toe uit veiligheid openbaar maakt.
 6. De koper verbindt er zich toe om zorg te dragen voor de gekochte goederen en deze goederen, op eigen kosten, ten bedrage van hun nieuwwaarde te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal.
 7. De koper dient de leverancier onmiddellijk in te lichten in geval van inbeslagneming, huiszoeking, andere procedures of interventies van derden. Indien het vermoeden bestaat van een gerechtvaardigd belang, moet de koper onverwijld de nodige inlichtingen verstrekken aan de leverancier, zodat hij zijn rechten kan laten gelden tegenover de klant en dient hij hem de nodige documenten te overhandigen.
 8. Als de koper zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld omdat hij laattijdig betaalt, behoudt de leverancier zich het recht voor om zijn goederen na een redelijke termijn opnieuw in bezit te nemen. De wettelijke bepalingen met betrekking tot het respecteren van de termijnen, zijn hier van toepassing. De koper is verplicht om de goederen terug te geven. De leverancier ontbindt de overeenkomst niet wanneer hij de goederen terugeist of wanneer hij zijn eigendomsrecht of recht op vergoeding laat gelden, tenzij hij dit uitdrukkelijk vermeldt.

Artikel IV: leveringstermijnen; laattijdige levering

 1. De leveringstermijnen en de leveringsdatums worden altijd louter ter informatie gegeven, tenzij er uitdrukkelijk een welbepaalde termijn of datum werd vastgelegd.
 2. De leveringstermijnen zullen enkel gerespecteerd worden als de koper te gelegener tijd de nodige informatie aan de leverancier bezorgt (documenten, technische gegevens enz.), alsook de nodige goedkeuringen en bevestigingen verleent, onder meer in verband met de plannen, en als hij de betalingsvoorwaarden en al zijn andere verplichtingen nakomt. Indien deze voorwaarden niet op tijd vervuld zijn, dan wordt de termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de vertraging. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing als de leverancier aansprakelijk is voor de vertraging.
 3. Als het niet-respecteren van de termijnen te wijten is aan:
  a. uitzonderlijke gebeurtenissen (gevallen van overmacht), bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, terroristische daden, manifestatie of andere (bijvoorbeeld staking, lock-out), vertraagde levering van essentiële grondstoffen of hulpstoffen via het normaal daartoe gekozen kanaal, problemen met de energievoorziening, een probleem of vertraging in verband met de dienstverlening die te wijten is aan onderaannemers of contractanten van de leverancier,

  b. virussen of andere aanvallen van derden op het informaticasysteem van de leverancier, voor zover deze plaatsvinden ondanks de gebruiksvoorzorgsmaatregelen die ter beveiliging worden genomen,

  c. administratieve maatregelen en obstakels omwille van Belgische, Amerikaanse of andere nationale, Europese of internationale richtlijnen die opgelegd worden door het recht met betrekking tot de buitenlandse handel, of omwille van andere omstandigheden die niet te wijten zijn aan de leverancier, of

  d. een laattijdige of niet-conforme levering van de leverancier, dan worden de termijnen proportioneel verlengd.

 4. De leverancier waarschuwt de koper onmiddellijk wanneer deze omstandigheden optreden en licht hem in over de vermoedelijke duur en de vermoedelijke omvang van de gevolgen.
 5. Als een dergelijke belemmering langer dan 3 maanden duurt of als men vaststelt dat een dergelijke belemmering langer dan 3 maanden zal duren, hebben de beide partijen het recht om de overeenkomst te verbreken.
 6. Elke vorm van schadevergoeding tegenover de klant omwille van laattijdige levering is uitgesloten voor om het even welke laattijdige levering, zelfs nadat de deadlines die de leverancier worden opgelegd, verstreken zijn. Deze regel is niet van toepassing in geval van onachtzaamheid, ernstige fout of aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid. Volgens de wet, kan de koper de overeenkomst enkel ontbinden als bewezen wordt dat de leverancier aansprakelijk is voor de vertraging. Een bewijs ten laste van de leverancier geeft niet het recht om de hierboven aangehaalde punten toe te passen.
 7. Op vraag van de leverancier, moet de koper binnen een afgesproken termijn melden dat hij de overeenkomst opzegt of dat hij een nieuwe levering van de goederen verkiest.
 8. Als de verzending of distributie op vraag van de koper met meer dan een maand na het bericht van terbeschikkingstelling wordt uitgesteld, heeft de leverancier het recht om, voor elke extra maand, de opslag van de goederen te factureren ten bedrage van 0,5 % van het totale bedrag van de leveringen, en maximaal ten bedrage van 5 % van deze som. Het is de taak van de partijen om te bewijzen dat de opslagkosten meer of minder bedragen.

Artikel V: overdracht van risico's

 1. Het risico wordt eveneens overgedragen op de koper in geval van portvrije leveringen, indien de levering werd overhandigd voor verzending of als deze werd afgehaald. Als de koper dit wenst, kan de leverancier de levering op kosten van de koper verzekeren tegen de gebruikelijke transportrisico's.

Artikel VI: ontvangst

 1. Als de opslagtermijnen worden overschreden, heeft de leverancier het recht om opslagkosten te factureren, na voorafgaande kennisgeving aan de koper. Hetzelfde geldt wanneer de verzending wordt uitgesteld op aanvraag van de koper.
 2. De koper kan de leveringen niet weigeren op grond van kleine gebreken.
 3. De leverancier heeft, nadat hij een passende termijn heeft voorgesteld en nadat deze termijn verstreken is zonder resultaat, het recht om de inhoud van de levering in beslag te nemen en om een schadevergoeding te eisen voor niet-uitvoering van de overeenkomst ten bedrage van 20 % van de forfaitaire netto aankoopprijs of zelfs meer, op vertoon van de bewijsstukken. De koper moet bewijzen dat de geleden schade al dan niet beperkter is.

Artikel VII: garantie op materiële gebreken

 1. De goederen die door de leverancier worden geleverd, moeten nauwkeurig door de koper worden onderzocht, zodra hij ze ontvangt. De goederen worden als aanvaard beschouwd, als de verkoper de gebreken niet schriftelijk vaststelt en naar de leverancier opstuurt binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de goederen, of nadat hij de gebreken ontdekt, indien ze niet opgemerkt kunnen worden tijdens de nauwkeurige analyse onmiddellijk na ontvangst, maar wel worden gemeld tijdens de garantieperiode.
 2. De leverancier biedt geen garantie op schade die het gevolg is van ongepast of onjuist gebruik, verkeerde of nonchalante behandeling of normale slijtage. Als de koper eigen componenten of componenten van derden verwerkt in de producten van de leverancier, is de leverancier niet meer aansprakelijk in geval van gebreken. Als de koper zelf componenten in de producten van de leverancier repareert of aanbrengt, zonder hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de leverancier te hebben gevraagd, biedt de leverancier geen garantie meer op het product of op de componenten en op de goede werking ervan.
 3. De garantie is 12 maanden geldig voor nieuwe toestellen, componenten en prestaties, vanaf de dag waarop het product wordt overhandigd of vanaf de dag waarop de dienstverlening eindigt.
 4. Als de gebreken dateren van voor de risico-overdracht, dan dient de leverancier, naar eigen keuze, alle defecte componenten of gebrekkige prestaties te repareren of opnieuw te leveren.
 5. In het geval van defecten of gebreken, of wanneer de aangekondigde kenmerken van de geleverde goederen na de risico-overdracht niet blijken te kloppen, dan kan de leverancier naar eigen keuze vragen om het defecte product naar hem terug te zenden, zodat hij het op eigen kosten kan aanpassen of ruilen en daarna terugsturen, of kan hij de koper vragen om het defecte product ter beschikking te houden, zodat hijzelf of een aangestelde persoon het product ter plaatse kan aanpassen of omruilen. De koper heeft recht op deze dienstverlening als hij het defecte product redelijkerwijs niet kan terugsturen. De kosten die nodig zijn om het product te herstellen of aan te passen (onder meer de transportkosten, verplaatsingskosten, werkuren en materiaalkosten) worden door de leverancier gedragen. Dit geldt niet voor extra kosten die te wijten zijn aan het feit dat het voorwerp na levering verplaatst werd naar een andere locatie dan de verblijfplaats of de locatie waar het filiaal van de geadresseerde gevestigd is, behalve als het transport overeenstemde met het gebruik waartoe het voorwerp bestemd was.
 6. De koper dient ervoor te zorgen dat hij de veiligheidsvoorschriften die algemeen gelden of bekend dienen te zijn, de nodige maatregelen enz. respecteert, zowel wanneer hij het product zelf gebruikt, als wanneer hij het doorverkoopt. Als er op dat vlak twijfel bestaat of als de koper de indruk heeft dat de aanwijzingen van de leverancier met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften niet kloppen of onvolledig zijn, dient de koper de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en moet hij, in geval van potentieel gevaar of risico op schade, de extra informatie van de leverancier afwachten.
 7. Wanneer er een gebrek wordt gemeld, dan heeft de koper recht op een korting, afhankelijk van de omvang van de gebreken. De koper kan enkel weigeren om te betalen als hij het gebrek gesignaleerd heeft en als het gebrek onomstotelijk vaststaat. De koper kan niet weigeren om te betalen indien de verjaringstermijn verstreken is. Als het gemelde defect onterecht blijkt, kan de leverancier een terugbetaling van de kosten vorderen.
 8. De leverancier moet het defect binnen een redelijke termijn kunnen repareren.
 9. Als de leverancier er niet in slaagt om het defecte voorwerp te vervangen, dan kan de koper de overeenkomst opzeggen of een lager bedrag betalen, zonder dat dit invloed uitoefent op de mogelijke schadevergoedingen die onder punt 11 worden vernoemd.
 10. De koper kan enkel in beroep gaan tegen de leverancier als de koper geen overeenkomst met zijn klant heeft gesloten in verband met vorderingen voor gebreken die niet door de wet worden genoemd.
 11. De koper kan geen schadevergoedingen vorderen omwille van gebreken. Tenzij het gaat om gebreken die verborgen werden gehouden of indien de gegarandeerde kenmerken niet gerespecteerd werden, of in geval van aantasting van het leven, de fysieke integriteit of de gezondheid, of omdat de leverancier de overeenkomst doelbewust niet heeft gerespecteerd. Een bewijs ten laste van de leverancier geeft niet het recht om de hierboven aangehaalde punten toe te passen. Alle andere vorderingen van de koper omwille van materiële gebreken die niet in artikel VII worden voorzien, zijn uitgesloten.

Artikel VIII: aansprakelijkheid voor producten

 1. Aangezien de systemen een technische eenheid vormen, kunnen de producten van de leverancier niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze die aanbevolen worden door de leverancier, of in combinatie met producten die niet geschikt zijn voor deze toepassing. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade of verlies indien deze aanwijzing niet wordt nageleefd.
 2. Ongeacht het juridische motief en rekening houdend met punt 1, heeft de koper enkel recht op schadevergoedingen:
  a. als de schade het gevolg is van moedwillige schending van een essentiële contractuele verplichting die de realisatie van het contract in gevaar brengt of
  b. als er schade werd toegebracht door aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid,
  c. als de schade te wijten is aan een onachtzaamheid of een ernstige fout.

 3. Als de leverancier, conform rubriek 2a), een essentiële contractuele verplichting schendt, zonder dat er sprake is van onachtzaamheid of ernstige fout, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot de schade waar de leverancier typisch rekening kon mee houden bij het sluiten van de overeenkomst, op basis van de omstandigheden die hij op dat ogenblik kende.
 4. De leverancier is niet aansprakelijk voor de winstderving (lucrum cessans) of andere materiële schade die de koper oploopt.
 5. De hierboven vermelde beperkte aansprakelijkheid is, naar analogie, ook van toepassing op de handelingen en de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers, beambten of andere personen die door de leverancier zijn aangesteld.
 6. De hierboven vermelde beperkte aansprakelijkheid geldt niet zolang de leverancier aansprakelijk is op grond van defecte producten.
 7. De koper mag zijn rechten niet omzetten in schadevorderingen.
 8. Lamello-producten mogen alleen in de originele Lamello-verpakking/met het originele opschrift inclusief originele handleiding, toebehoren en gereedschap verder verkocht worden. Voor hiervan afwijkende uitvoeringen (private label/neutrale verpakkingen etc.) is schriftelijke toestemming nodig van Lamello.

Artikel IX: terugneming van goederen

 1. Het terugzenden van geleverde goederen zonder voorafgaand wederzijds overleg, is verboden indien de koper wettelijk gezien niet het recht heeft op teruggave. Als de leverancier in uitzonderlijke gevallen, en na voorafgaand schriftelijk akkoord, instemt met de terugneming van de geleverde goederen, zijn de volgende regels van kracht:
  a. het akkoord van de leverancier om de geleverde goederen terug te nemen in ruil voor het overhandigen van een waardebon, is enkel en alleen geldig als de goederen teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat verkeren. De onkosten en het risico van de retourzending vallen ten laste van de koper.

  b. De teruggenomen goederen worden, nadat de verpakking en de kwaliteit werden gecontroleerd, aan de netto gefactureerde waarde, min 20 % van de waarde van de goederen voor interne onkosten, betaald onder de vorm van een tegoed, indien er geen andere afspraken werden gemaakt tussen de koper en de leverancier. Goederen die niet meer als nieuwe goederen kunnen worden verkocht, worden niet teruggenomen. Speciale reeksen kunnen in geen geval worden teruggenomen.

Artikel X: industriële eigendomsrechten en copyright

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst, mag de leverancier de levering enkel uitvoeren in landen waar de levering vrij is van industriële eigendomsrechten en eigendomsrechten van derden (hierna genaamd ‘beschermingsrechten’).
 2. Vorderingen van de koper zijn uitgesloten indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor het schenden van het beschermingsrecht.
 3. Vorderingen van de koper zijn tevens uitgesloten indien de schending van het beschermingsrecht het gevolg is van speciale instructies van de koper, van een toepassing die de leverancier niet kan voorzien of omwille van het feit dat de levering door de koper werd aangepast of gebruikt werd in combinatie met producten die niet door de leverancier werden geleverd.

Artikel XI: betalingsvoorwaarden

 1. De betaling moet op 30 dagen netto worden uitgevoerd indien er geen andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de koper en de leverancier werd gesloten. Bedragen die onterecht werden afgehouden, worden op een later tijdstip gefactureerd. Alle onkosten die te wijten zijn aan een laattijdige betaling, zullen de koper worden aangerekend.

Artikel XII: uitvoering en voorbehoud van uitvoering

 1. De plaats van uitvoering voor de levering en de betaling is Kruishoutem in België
 2. De overeenkomst zal worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de uitvoering niet wordt verhinderd door Belgische, Amerikaanse of andere nationale, Europese of internationale richtlijnen die opgelegd worden door het recht met betrekking tot de buitenlandse handel, embargo's of andere sancties.
 3. De koper is verplicht om alle inlichtingen en documenten te leveren die nodig zijn voor het exporteren, transporteren of importeren van de goederen.

Artikel XIII: bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

 1. Indien de koper een handelaar is, dan zullen de rechtstreekse of onrechtstreekse geschillen naar aanleiding van de overeenkomsten beslecht worden voor de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van de leverancier is gevestigd. De leverancier heeft echter het recht om klacht neer te leggen op de maatschappelijke zetel van de koper.
 2. Deze overeenkomst, met inbegrip van de toelichtingen, is onderhevig aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Artikel XIV: geldigheid van de overeenkomst

 1. De overeenkomst blijft geldig, zelfs wanneer sommige bepalingen nietig of overbodig blijken. Deze bepaling geldt niet indien het naleven van de overeenkomst een van de partijen in onaanvaardbare moeilijkheden brengt.

Lamello Belgium nv